สวัสดีครับ ผมได้รับเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเชิญบรรยายให้กับลูกศิษย์ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ "การพัฒนาครูด้วยแนวคิด HRD" ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ของผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมและลูกศิษย์ของผมจะได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผมต้องการให้ครูนั้นมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความสนใจความรู้ในหลาย ๆ ศาสตร์ รู้ทันโลกาภิวัตน์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  และผมหวังว่าครูทั้ง 19 ท่านจะได้มาร่วม share ความรู้ในเรื่อง HRD ร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิด Blog นี้จะทำให้เกิดการปะทะกันทางปัญญาและร่วมเรียนรู้ร่วมกันครับ