(ทดลองส่ง)  ในปีการศึกษา 2549  สพฐ.ได้แบ่งกลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 กลุ่ม สำหรับกลุ่มที่ 6 ประกอบ ด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี (รวม 7 จังหวัด)  โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด