ข้าพเจ้ามี  ประสบการณ์ในการสอน  ๒๖  ปี  ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่   เมื่อปีกาศึกษา   ๒๕๔๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   มีจำนวนทั้งหมด  ๑๖  คน  ปรากฏว่าอ่านหนังสือไม่ออกเลย   คนก็เป็นการหนักใจแก่ครูผู้สอน  ครูประจำชั้นและผู้บริหาร เป็นอันมาก  ซึ่งข้าพเจ้าเป็นครูประจำชั้นเอง และนางจารุนันท์   เป็นครูประจำวิชาภาษาไทย  เราได้คิดก็หาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนเหล่านี้อย่างน้อย  อ่านและเขียนสะกดคำให้จงได้   ถ้าไม่มีการแก้ไขเมื่อมีการสอบ  NT  ก็จะเศร้าในคะแนนที่ออกมาปรากฏ

วิธีการแก้ปัญหา

             เริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  ประมาณต้นเดือนมิถุนายน   ถึง เดือนมกราคม  ดังนี้

           ๑.      หาสื่อการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นแบบฝึกอ่าน  เริ่มตั้งแต่พยัญชนะ  สระ และวรรณยุกต์  จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน   เล่ม  ต่อ   คน  สมุดปกแข็งอีกคนละ   เล่ม  

      ๒.    แบ่งนักเรียนออกเป็น    ชุด  คือชุด   คน  ข้าพเจ้ารับผิดชอบเอง  ชุด   คน  ครูประจำวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ

          ๓.     โดยใช้เวลาพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน  ๑ชั่วโมง  ส่วนฝึกคัดและเขียนให้ไปทำเป็นการบ้านทุกวัน  วันละ ๑   หน้า

วิธีการสอน

      ๑.      ให้ฝึกอ่าน  โดยสะกดคำกับครูทีละคน

          ๒.    ให้ฝึกคัดและเขียนมาส่งวันละ ๑   หน้า

          ๓.     ใช้เพลงสำหรับจำสระ 

          ๔.     ฝึกอ่านคำหรือข้อความจากสิ่งที่พบเห็นและสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

ความภาคภูมิใจที่ได้รับ

      ๑.      ได้รับความชมเชยจากผู้ปกครอง

          ๒.    ช่วยเหลือนักเรียนให้มีพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในระดังสูงขึ้น