กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้การบริหารความรู้มีประสิทธิผล

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้การบริหารความรู้มีประสิทธิผล   


มีดังนี้
1. ผู้นำต้องสร้างวัฒนธรรมที่ให้โอกาส พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมได้แสดงความคิด สร้างสรรค์
2. องค์กรจะต้องสร้างนวัตกรรม โดยการ กำหนดเป้าหมายและการวัดผลนวัตกรรม ที่ชัดเจน
3. องค์กรจะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำใน การเปลี่ยนแปลงด้วยการคิดค้น แสวงหา นวัตกรรมและทดลอง
4. การแสวงหานวัตกรรมไม่จำกัดเฉพาะใน เรื่องงานในองค์กร
5. พนักงานในองค์การก็สามารถส่งเสริมซึ่งกัน และกัน โดยการสร้างแหล่งความคิดทั่วทั้งองค์กร
6. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. การร่วมมือในการดำเนินการต้องอาศัย ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
8. เวลาที่ใช้ในการประชุมและการติดต่อสื่อสาร กับเพื่อนร่วมงานจะต้องเกิดประโยชน์และสัมฤทธิ์ผล
9. องค์การจะต้องบริหารความรู้เชิงกลยุทธ์ของ องค์การที่เหมาะสมมาใช้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรและจัดโครงสร้างทางเทคนิคขององค์การให้เหมาะสมกับกระบวนการบริหารความรู้ในองค์กร 

ผลที่ได้รับจากการบริหารความรู้

1. เข้าถึงแหล่งความรู้ในองค์กรได้ง่าย พนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากองค์ความรู้ที่มีอยู่และสามารถต่อยอดความรู้ได้
2. ลดจำนวนการทำผิดซ้ำ
3. ความรู้ไม่สูญหายจากองค์กร
4. ยกระดับความสามารถขององค์กรให้เหนือคู่แข่ง


ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. ผู้บริหารจะต้องเข้าใจในคุณค่าของการ บริหารความรู้และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโปรแกรมเพื่อที่ทำให้การบริหารความรู้เกิดขึ้นในองค์กร
2. องค์การจะต้องมีทีมงานบุคคลจากหลาย ๆ ส่วนในองค์กรเพื่อจัดทำแผนที่ความรู้และวางแผนในการนำแผนที่ความรู้ไปใช้
3. องค์กรจะต้องมีกลุ่มคนที่รับผิดชอบในการแสวงหาความรู้ ประมวลความรู้วิเคราะห์ความรู้และตรวจสอบความรู้เพื่อใช้ได้จริงในสวนต่าง ๆ
4. องค์กรจะต้องมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารความรู้ให้แก่ทุกส่วนขององค์กร
5. องค์กรจะต้องเสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรม ในการแลกเปลี่ยนความรู้
6. องค์กรต้องแสดงให้บุคลากรเห็นถึงคุณค่า ของการบริหารความรู้
7. องค์กรจำเป็นต้องทดลอง ปรับปรุง พัฒนาการบริหารความรู้อย่างสม่ำเสมอและ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยแห่งความล้มเหลว


1. บุคคลบางคนไม่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่เป็นประโยชน์ที่ตัวเองมีกับคนอื่น
2. บุคคลบางคนไม่ชอบใช้แนวความคิดของคน อื่น เพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นคนมีความรู้น้อยและจะต้องอาศัยบุคคลอื่นในการทำงานของตน
3. บุคคลบางคนมักจะคิดว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญในงานของตนและไม่อยากร่วมมือในการทำงานกับคนอื่น

ที่มา  : http://203.157.83.5/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=201

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ceo chumphonความเห็น (0)