เมื่อวานศูนย์ฯได้มอบหมายให้ผมไปจัดทำสกุ๊ปเสียงประชาสัมพันธ์ ระบบประเมินอาจารย์

online ส่งสถานีวิทยุ MSU-Radio ของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เห็นว่าผมเป็นมหาบัณฑิต ด้านเทคโนโลยีการศึกษา แต่หารู้ไม่ 4 ปีที่จบมาแล้ว มาทำงานประกันคุณภาพ แถบไม่ได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาเท่าไหร่นัก

แต่อย่างไรผมต้องไว้ลายในศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาเกือบ 3 ปี แสดงศักยภาพให้เห็นว่าผมนอกจากงาน QA แล้ว ผมก็ทำอะไรๆ ได้อีกมากมาย

เมื่อวานต่อนบ่ายๆ ก็นั่งเขียนบทเล่นๆ และวางตัวละคร แต่ละตัว โดยให้เน้นบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และบ่ายนี้ได้นัดกับทุกคนลงไปบันทึกเสียงข้างล่าง คือ สถานีวิทยุ เหลือเพียงแต่ท่านรองอธิการบดีที่วันนี้ไม่สบาย

และหลังจากนั้นคงมาตัดต่อ ลง effect ต่างๆ ด้วยตนเองครับ

สกุ๊ปเสียงประชาสัมพันธ์ระบบประเมินการสอนอาจารย์ ออนไลน์

 ลำดับ

รายละเอียดเสียง 

แหล่ง เสียง  

เวลา
(วินาที)
 

 1

 ดนตรีโหมโรง ตื่นเต้น ปลุกใจ

 เลือกเสียงสำเร็จรูป

 3

 2

 

คุณลองคำนวณดูสิครับว่า...

ถ้าสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง...

มีผู้เรียน  20,000  คน...

แต่ละคนลงเรียน  7  รายวิชา...

แล้วถามว่า...

คุณจะต้องใช้กระดาษมาทำแบบ

ประเมินอาจารย์...กี่แสนแผ่น ?

...แล้วนิ้วเล็ก ๆ ของคุณ...ต้องคีย์

ข้อมูล...กี่ล้านครั้ง ?”

คำถามนี้...ไม่ต้องการคำตอบ

 

หาผู้ที่มีเสียงทุ้มหนักแน่น 

(ห้องบันทึกเสียง)

20

 3

 ฉู๊ป.......

 เลือกเสียงสำเร็จรูป

 2

 4

 

...สวัสดีค่ะ...นิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคามที่รักทุกคน อาจารย์

 ดร.วรรทณา สินศิริ...รองอธิการบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพ...

  

...สำหรับระบบประเมินการสอน

ของอาจารย์ออนไลน์  ผ่านระบบ

บริการการศึกษานั้น  ถือเป็น

นวัตกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย

พยายามนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

  และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 โดยเฉพาะในแง่ของการลดค่าใช้

จ่าย  เพื่อเป็นกระบวนการส่วนหนึ่ง

ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                     ของมหาวิทยาลัย...

  

...ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ที่

กล่าวมาข้างต้น  คือ  การมีส่วนร่วม

โดยตรงจากตัวนิสิตเอง  ในฐานะผู้

เรียน  ผู้ให้ข้อมูล...  (อาจจะตัด

ออก) 

...อาจารย์จึงขอเชิญชวนนิสิตทุก

สาขา  ทุกชั้นปี  ที่ลงทะเบียนเรียน

 ในแต่ละภาคการศึกษา  ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนแบบอ

อนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา....

 

รองอธิการบดี  ฝ่ายประกันคุณภาพ 

(ห้องบันทึกเสียง)

 40

 5

 ...นิรุทธ์ วิชาชาติ นายกองค์การ

นิสิตปี  49  ครับ  คิดว่าเป็นระบบที่มี

ประโยชน์  สามารถช่วยลดภาระงาน

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มาก

ครับ...

 

นายกองค์การนิสิต

( Out  Door)

 10

 6

 ...สมสมัย  บุญทศ  ปี  2  ค่ะ  ดี

มากค่ะ  ประเมินได้ทุกที่  ทุกเวลา

  สะดวกมากค่ะ  ชอบ...

 

หาที่ขิกขุขิกขุ

( Out  Door)

 5

 

 Fade  เสียงลง  ให้ค่อย    จาง

หายไป   จนจบ

 

 

 7

 ...วัชรินทร์  แพงศรี  เพิ่งสำเร็จการ

ศึกษาค่ะ  สมัยเรียนไม่เคยพลาดที่

จะเข้าระบบไปประเมินอาจารย์เลย

ค่ะ...

 

วัชรินทร์  แพงศรี

(Out  Door)

 5

 

  รวมเวลาประมาณ

 85

 

จะออกอาการช่วงปลายเดือน กุมภา ถึง ต้นเดือนมีนา ครับ ช่วงสอบปลายภาค เดี๋ยวลองฟังดูนะครับ ออกอากาศช่วงเวลาใดจะแจ้งให้ทราบนะครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU-Radio) มีระบบรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลก www.msuradio.net ซึ่งสกุ๊ปนี้ของผมต้องโด่งดังไปทั่วโลกแน่นอนครับ

KPN