7  กุมภาพันธ์  2550

                   ในการเข้าร่วมประชุมโครงการชุมชนเข้มข็งเมืองไทยแข็งแรงที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรี  มี  กศน. เกษตร  สาธารณสุข   พัฒนยาชุมชน  โรงพยาบาล  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ต่าง ๆที่กำลังขับเคลื่อนงานร่วมกันในชุมชน  เน้นการนำดำเนินกิจกรรมงานของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกัน  จากวงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรครั้งนี้นับว่าส่วนหนึ่งที่คนหน้างานทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานในชุมชนได้คือ  การเตรียมความพร้อมของทีมงาน เนื้อหา  กิจกรรม ซึ่งนับว่าประเด็นก็สำคัญสำหรับคนหน้างานมาก ๆๆๆ....ทีเดียวเลยค่ะ

                   ผลการประชุมร่วมในวันนี้ดิฉัน คิดว่าได้ภาคีเครือข่ายเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยงานคือโรงพยาบาลมหาราช  นับว่าเป็นภาคีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด  มีพลังในการในการขับเคลื่อนงานมากที่เดียว แถบยังสามารถเชื่อมโยง  ประสานข่ายเครือย่อยในชุมชนคือ  สถานีอนามัยต่าง ๆ และ อสม.เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนงานให้เข้มข้น  สะดวกและคักคึกยิ่งขึ้น ซึ่งจากที่ผ่านมา  กศน.ก็ได้ประสานงานกับภาคีย่อยของโรงพยาบาลคือสาธารณสุขตำบล  มาร่วมกิจกรรมอยู่บ้างแล้วในด้านข้อมูลพื้นฐาน  สุขภาวะต่าง ๆของชุมชนและในโอกาสต่อไปก็คงจะมาเป็นคุณอำนวยในพื้นที่อย่างเต็มที่

           ทางทีมวิทยากรของโรงพยาบาลได้ชวนหน่วยงานที่เข้าประชุมว่ามาเป็นเกลอกัน คำว่า  " เกลอ " สำหรับคนนคร ฯมีความรู้สึกว่าจริงใจ  เป็นเพื่อนที่ดีกันมาก ๆๆๆ.....  หรือซี่ปรึกกัน ไม่ว่าจะทำอะไร ขออะไร  หรือเมื่อตกทุกข์ก็พร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันทุกโอกาส (สิ่งที่ดี ๆ)  ตอนนี้คิดว่าได้เพื่อนร่วมเดินในทางเดียวกันพร้อมร่วมมือ  ร่วมใจ  ในการพัฒนาชุมชนให้ไปถึงเป้าหมาย  คือชุมชนอยู่ดีมีสุขในโอกาสต่อไป

                  

                    ครูแต้วเมืองคอน..........................