เมื่อต้นภาคเรียนที่แล้ว กลุ่มนิเทศสพท.อย.1ได้จัดสนทนากลุ่มกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เชิญอาจารย์สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม