สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบัน  ประจำปี 2550 

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 5 ราย  คือ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ (ดิฉันก็เป็น 1 ใน 5 รายนี้แหละค่ะ) 

          หากงานวิจัยสำเร็จสมประสงค์  จะได้นำเสนอผลงานบนเวที "นเรศวรวิจัย" ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม  2550  ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 

          นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรให้พัฒนางานวิจัยสถาบันจากงานประจำที่ปฏิบัติอยู่ออกมาเป็นชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป