การตรวจสอบแบบกัลยาณมิตร

1.  สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับตรวจและทุกคนโดยใช้วาจาสุภาพยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

2.  อำนวยความสะดวกด้านเอกสารคือ จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเช่น แบบต่างๆในการบันทึกบัญชี แบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน บัญชีจัดสรร เป็นต้น

3. สร้างแรงจูงใจ โดยให้กำลังใจกรณีโรงเรียนมีบุคลากรจำกัด ต้องใช้เวลาหลังการสอน ปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุ

4. ยกย่องชมเชย กรณีโรงเรียนที่ตั้งใจทำงาน ถูกต้องจนสำเร็จ

5. ให้คำแนะนำกรณีเกิดการผิดพลาดโดยที่มิได้จงใจให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

6. ประสานงานกับผู้รับตรวจอย่างเป็นกันเอง โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานความสนิทสนม คุ้นเคยเป็นกันเอง