การแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ชุมชนสำนักงาน

KV การปรับเกณฑ์การตัดสิน องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก

           เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2550  ชุมชนสำนักงานเลขานุการ ได้จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในหัวข้อ "การปรับเกณฑ์การตัดสิน องค์ประกอบที่ 10 ภา รกิจ หลัก"  : โดยมีสนง. เลขานุการคณะสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ  สนง.เลขาคณะสห เวช อนุเคราะห์ สถานที่และอาหารว่าง  ผู้เข้าร่วมเสวนา  เลขานุการคณะ  หัว หน้างาน  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานประกัน และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ   สำหรับในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ที่เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย 

พี่ตา (พิศมัย) หัวหน้างานบริการการศึกษา   น้องนุ่ม (วิไลพร) เจ้าหน้าที่งานประกัน น้องอร(อรกัญญา) งานการเงินฯ น้องพร (รัตนาภรณ์) และน้องยุ้ย (โสภาพรรณ) งานธุรการ  ใ นการเสวนา ได้ แบ่ง ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามภารกิจหลัก   ด้านงานธุรการ  ด้านงานการเงินและพัสดุ ด้านงานนโยบายและแผน  งานบริการการศึกษา

            ข้อสรุป   องค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก  เกณฑ์การตัดสินส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์คล้าย ๆ กันซึ่ง เป็นเกณฑ์สรุปจากชุมชนสำนักงานที่ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาและได้นำมาใช้เป็นปีที่ 2     ในการเสวนาในวันนี้ เพื่อปรับเกณฑ์ไปใช้ในการประเมิน ปี 2550   
                ข้อตกลงร่วมกัน ให้ สนง. คณะสาธารณสุข สรุปผล และขอความเห็นแต่ละหน่วยงาน  จัดส่งให้
  ในวันนี้ สนง. คณะสาธารณสุข ฯ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550   สำหรับ ในส่วนของ  งานธุรการ  สนง. เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  ขอเสนอปรับเกณฑ์การตัดสินที่จะใช้ในปีการศึกษา 2550 ดังนี้

         (1)    มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
        (2)    มี (1) + มีการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
        (3)    มี (2) + มีการพัฒนางานโดยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
                 ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1 กิจกรรม
  หรือมีการพัฒนาระบบเดิม
                 อย่างชัดเจน
      (4)    มี (3) + มีการประเมินผลและนำผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
      (5)    มี (4) + มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการอย่างน้อยร้อยละ 50
               และมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ  4.0

                                                       ขอบคุณ คุณบอย และน้องนก

                                                                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#humanities#สำนักงานเลขานุการ#การประกันคุณภาพ#คณะมนุษยศาสตร์#km.hu

หมายเลขบันทึก: 76825, เขียน: 07 Feb 2007 @ 10:33 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 21:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)