การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     1.  การบริการ  รวดเร็ว  เป็นกันเอง มีน้ำใจ ช่วยเหลือเอื่ออาทร  2.  มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น อดทน อดกลั้น กัลยาณมิตร ยุติธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น ระดมความคิ วิเคราะห์ แยกแยะ รับผิดชอบ เอาใจใส่ ตั้งใจปฏิบัติงาน  จริงใจ ยึดประโยชน์ส่วนร่วม  4. การทำงานเป็นทีม  เช่น ความสมัครใจ การมีส่วนร่วม มนุษย์สัมพันธ รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน การประสานงาน