ผมได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมงาน "เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2550" จัดโดยสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคาม  ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2550  ตั้งแต่เวลา 08.00 -  23 น. จัดทุกวัน ณ บริเวณสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส. ในงานนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมการจัดประชุมทางวิชาการ การแสดงเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน การแสดงนาฎศิลป์และดนตรีพื้นบ้านอีสาน และที่สำคัญมีการประกวดการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ชาติ โดยนิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์