km-โรงเรียนวัดศิวาราม

พวงชะบา
แนะนำห้องสมุดโรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม
                                        แนะนำห้องสมุดโรงเรียนวัดศิวาราม ห้องสมุดโรงเรียนวัดศิวาราม   อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการรักการอ่านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2549 และได้รับรางวัลหลายรางวัล ในระดับเขตและระดับ ภาคกลางระดับเขตการศึกษา            1.โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม            2.ห้องสมุดรักการอ่านดีเด่น            3.ผู้บริหารรักการอ่าน ยอดเยี่ยม   (นางจุไรรัตน์  เอิบกมล)            4.ครูรักการอ่าน  ยอดเยี่ยม (นางลัดดา  พวงชะบา)            5.รางวัลชมเชยนักเรียนรักการอ่าน(ด.ญ.กชกร  เนื่องจันทร์พัฒน์)ระดับภาค กลาง            1.โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม               2.ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม (นางจุไรรัตน์  เอิบกมล)            3.ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม (นางลัดดา  พวงชะบา)วิธีดำเนินการ            1.จัดกิจกรมส่งเสริมการอ่านอย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษากิจกรรมรักการอ่านที่ห้องสมุดได้จัด            -กิจกรรมยอดนักอ่าน            -แข่งขันการเขียนเรียงความ วาดภาพวันสำคัญต่างๆ             -กิจกรรมกระเป๋าความรู้สู่ชุมชน            -ห้องสมุดสัญจร            -บันทึกการอ่าน (หนังสือเล่มโปรด)            -การจัดนิทรรศการห้องสมุด                            ฯลฯในส่วนของผู้บริหารรักการอ่านและครูรักการอ่าน จะให้บริการการยืม สถิติการยืม มีบันทึกการอ่าน   ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าทุกกลุ่มสาระห้องสมุดโรงเรียนวัดศิวารามยังได้เข้าร่วมโครงการการบิหารจัดการงานห้องสมุดกับบริษัทบริดสโตน และได้รับรางวัล ห้องสมุดดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานห้องสมุดวิธีการจัดห้องสมุดด้านการบริหารจัดการงานห้องสมุด แบ่งเป็น            -จัดสภาพแวดล้อม            -การบริหารจัดการ            -การบริการ            -การจัดกิจกรรม1.จัดสภาพแวดล้อม เน้นโปร่ง สบายอากาศถ่ายเท มีที่ให้นักเรียนได้ใช้นั่งอ่านหนังสือมาก สะอาด ชั้นวางหนังสือชิดฝา เพื่อไม่ให้ดูอึดอัด มีป้ายนิเทศเพื่อประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด2.การบริหารจัดการ             -แต่งตั้งคณะทำงานแต่งตั้งนักเรียนเป็น บรรณารักษ์น้อย ช่วยงานครูแต่ละวัน ดูแลการให้ยืม ส่ง ทำสถิติการเข้าห้องสมุดและอื่นๆ            -จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ จัดแบบระบบดิวอี้ผสมผสานกับการจัดแบบแถบสีที่กำหนดขึ้น การจัดแบบระบบดิวอี้ เป็นการปูพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ไปเรียนต่อที่ต้องใช้ห้องสมุดในระบบดิวอี้ ส่วนการจัดแบบแถบสีเพื่อสะดวกในการหยิบและเก็บ3.การบริการ -ห้องสมุดจะบริการให้นักเรียนยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน โดยจะมีบัตรยืม   ห้อสมุดจะประชาสัมพันธ์ และมีโครงการเข้าอบรมเรื่องระเบียบการใช้ห้องสมุดทุกชั้นเรียนทุกปีการศึกษา         4.การจัดกิจกรรม                        -โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษารางวัลต่างๆที่ประสบความสำเร็จ เป็นผลมาจากการที่ห้องสมุดไม่นิ่งจะมีการ          เคลื่อนไหวโดยทำกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ การทำงานห้องสมุด บรรณารักษ์ทุกคน จะมีคติในการทำงานที่ว่า   การบริการคือ งานของเรา                                    นางลัดดา   พวงชะบา                                                                    บรรณารักษ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-โรงเรียนวัดศิวาราม

คำสำคัญ (Tags)#km-โรงเรียนวัดศิวารามโรงเรียนรักการอ่านรักการอ่านยอดเยี่ยม

หมายเลขบันทึก: 76811, เขียน: 07 Feb 2007 @ 09:24 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)