นโยบายจากส่วนกลาง  ได้แผ่ขยายปกคลุมโรงเรียนต่าง ๆ  แล้ว  โดยในวันที่  13  กุมภาพันธ์   2550  เป็นวันลั่นกลองรบ  ความรู้ของนักเรียน  ทดสอบความรู้ระดับชาติ
      ผลคะแนนจากการทดสอบ  ท่านประธานในที่ประชุมบอกว่า  เขาจะนำไปเพื่อพัฒนา   เพื่อความเป็นธรรมในการสอบ  มีการสับเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
      สงสารแต่พวกเด็กที่มีทักษะในการทำงาน  แต่ขาดทักษะในการจำ  การวิเคราะห์ สังเคราะห์   เขาจะทำอย่างไรหนอ  แต่ ...เอ  ไม่แน่นา..   ข้อสอบแบบปรนัย  ผีอาจจะจับมือกาก็ได้  ก็คนดี(ทำงาน)  ผีคุ้มนี่นา