ขอบคุณสำนักประกันคุณภาพ ที่จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ QA ของคณะในวันนี้

นอกจากโอกาสในการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ก็ได้รับการแนะนำเครื่องมือสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GotoKnow.org โดยคุณสุคนธ์ ประดุจกาญจนา  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

บันทึกนี้เพื่อขอขอบคุณสำนักประกัน และวิทยากร ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเวทีนี้

อุปสรรคสำคัญสำหรับ QAC ในการลปรร. ผ่าน blog คือ รับผิดชอบงานหลายหน้า  หาเวลายาก จึงขอให้สำนักประกันจัดเวที ลปรร. แบบ face to face ต่อไปเป็นระยะ  ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นน่าจะสัญจรไปจัดที่วิทยาเขตอื่น ๆ บ้าง