วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล   ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๙   ต.ลุ่มสุ่ม   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี   มีพื้นที่ทั้งหมด  ๖,๗๙๒ ไร่  

          การก่อตั้งเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๘   ให้เป็นวิทยาเขตสารสนเทศ   มีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารในปี ๒๕๔๑  โดยท่านอธิการบดี   ศ.นพ.อรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ   เวลานี้มีการเรียนการสอนใน ๓ ปริญญา  คือ   การจัดการบัณฑิต  บัญชีบัณฑิต   และวิทยาศาสตรบัณฑิต

          วิทยาศาสตรบัณฑิต มี ๔ สาขา  คือ  เทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ธรณีศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การเกษตร

          การจัดการบัณฑิต มี ๒ สาขา คือ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  กับสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

          ผมชื่นชมวิธีคิด (concept)   ในการพุ่งเป้าศาสตร์หรือวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพชีวิต   เศรษฐกิจ   สังคม  และลักษณะกายภาพ ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง   ด้วยวิธีคิดเช่นนี้   กิจกรรมวิชาการที่กำลังพัฒนาขึ้น   ได้แก่

  • การวิจัยทางธรณีวิทยา   ที่นี่มีสถานีวิจัยสนามแม่เหล็กโลก ๑ ใน ๑๐ แห่งในโลก   โดยความร่วมมือกับญี่ปุ่น   สำหรับศึกษาการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก   เพราะบริเวณนี้มีรอยแยกของเปลือกโลก
  • การวิจัยเชื้อรา  เห็ดโคน
  • การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ   พืชที่ดูดซับสารตะกั่วได้   พืชที่ไม่ดูดซับสารตะกั่ว   ในถ้ำภายในบริเวณวิทยาเขตมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก คือ ค้างคาวคุณกิตติ  ขนาดเท่าเล็บมือ
  • การดูแลสุขภาพของปศุสัตว์   และสัตว์ป่า

          
          วิทยาเขตกาญจนบุรีอยู่ระหว่างสร้างตัว   ทำให้ผมคิดย้อนกลับไปสมัยกว่า ๓๐ ปีก่อนที่ตัวเองได้มีโอกาสไปทำงานก่อร่างสร้างตัวของวิทยาเขตหาดใหญ่   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   สภาพเหมือนกันไม่มีผิด

          ผมทำนายว่า  ภายในเวลา ๑๐-๒๐ ปี   คนที่ทำงานก่อร่างสร้างตัววิทยาเขตกาญจนบุรี   จะเกิดปิติสุขจากการได้ทำงานสร้างสรรค์วิทยาเขตนี้   เหมือนอย่างที่ผมมีปิติสุขทุกครั้งที่นึกถึงชีวิตตอนทำงานที่วิทยาเขตหาดใหญ่

วิจารณ์   พานิช
๒๓ ม.ค. ๕๐