จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง น้อมพระราชดำรัสองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"เศรษฐกิจพอพียงเป็นแนวทาง" คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่ของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันอาจกล่าวได้ว่า นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วความจะนำมาปรับใช้ในด้านสุขภาพภายใต้หัวข้อ "สุขภาพพอเพียง " เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดรูปธรรมที่จำนำไปสู่การปฏิบัติดังนี้

   ความพอประมาณ เทคโนโลยี่ด้านสุขภาพที่เจริญมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับที่จะยืดชีวิตของผู้คนได้อย่างยืนยาวในที่สุดก็จะนำมาซึ่งข้อยุ่งยากไม่เฉพาะค่าใช้จ่ายแต่รวมถึงข้อถกเถียงถึงความหมาะสมในการที่จะให้ผู้ป่วย "ตาย" หรือ "อยู่" จึงนำความพอประมาณมาพิจารณา ความมีเหตุมีผล คนไทยมีแนวโน้มจะทานยามากขึ้น

  ความมีเหตุมีผลก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในที่ต่างๆ อย่างมีเหตุมีผลหรือความพอเพียง ไม่ได้ปฏิเสธความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี่ แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว อาจพิจารณาได้ใน 2ระดับดังนี้ 1.ระดับปัจเจก การเตรียมสุขภาพ คือการสร้างสุขภาพที่ดี 2. ระดับระบบ หันกลับมาฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย แพทย์แผนไทย กินและใช้สมุนไพรไทย