การพัฒนานโยบายของสภามหาวิทยาลัยมหิดล

          ในการประชุมสภาฯ  เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๐ ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี   มีการนำวาระ   "ความคืบหน้าในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายของสภามหาวิทยาลัยมหิดล"   มานำเสนอ

          มีการนำเสนอการขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบาย

          กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ดร.วิชิต   สุรพงษ์ชัย   เสนอว่าหัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องนี้   คือ ต้องทำความชัดเจนกันเสียก่อน   ว่าจะไปทางไหน.....direction   เป็นการกำหนดทิศทางที่ทุกคนเห็นพ้อง  และร่วมกันเป็นเจ้าของอย่างทุ่มเทใจที่จะร่วมกันฟันฝ่า   แล้วจึงขับเคลื่อน

          ดร.วิชิต  บอกว่า   ตอนนี้เราเอารถไปไว้หน้าม้า  (put the cart before the horse)  มันผิดคิว   ท่านผู้หญิงสุมาลี   จาติกวนิช   กรรมการสภาที่ตามปกติไม่ค่อยพูด   ยกมือกล่าวสนับสนุนทันที

          เราตกลงกันว่า   ขอให้คณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายสภาที่มี นพ.สุวิทย์   วิบุลผลประเสริฐ   เป็นประธาน  ไปหาทางจัดกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม   โดยมี ดร.วิชิต   สุรพงษ์ชัย   เป็นที่ปรึกษา   โดยมีเป้าหมายอาศัยการเปลี่ยนแปลงไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับของรัฐบาล   ในการทำ  change  management   ยกระดับมหาวิทยาลัยมหิดลสู่  "ภพภูมิใหม่"   (new order)  ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมไทยในอนาคตได้อย่างมีพลัง   ในลักษณะของการกระทำที่ "ชี้นำสังคม"   ไปสู่สังคมที่มีความรู้เป็นฐาน  สังคมอุดมปัญญา  สังคมอยู่ดี  มีสุข  พอเพียง  และไม่ทอดทิ้งกัน

          ผมฝันว่า   มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำหน้าที่เป็นกลไกทางปัญญาของประเทศในภพภูมิใหม่

วิจารณ์   พานิช
๒๒ ม.ค. ๕๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#สภามหาวิทยาลัย#มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขบันทึก: 76668, เขียน: 06 Feb 2007 @ 16:25 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 12:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)