กลุ่มนโยบายและแผน สพท.อย.1 จะจัดอบรม OUCP ให้กับข้าราชการครูในสังกัด วันที่ 9 ก.พ. 50  ณ อาคาร 100 ปี ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ จะอบรมให้ข้าราชครู ร.ร.ละ 1 คน  จำนวน 217 คน  เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ใช้ในการประมาณการการจัดทคำขอตั้งงบประมาณล่วงหน้า และพัฒนาต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา