ท่านอธิการิณี    เซอร์อัลเฟรด    วรศิลป์    ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิกแก่คณะครู  จากการประชุมครู   ประจำเดือนสิงหาคม  เพื่อให้ครูได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสู่ผู้เรียน  ดังนี้ การศึกษาคาทอลิก    เป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อกระแสเรียกที่แท้จริง  โดยเน้นการแสดงความจริง     ความดีงาม   และความงดงาม       จากวิสัยทัศน์ของการศึกษาคาทอลิกได้กล่าวถึง บุคคลแห่งการเรียนรู้  ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร   ความเป็นเลิศแห่งการเป็นมนุษย์ตามหลักพระคริสตธรรม บุคคลแห่งการเรียนรู้  ได้แก่  การศึกษาจากแหล่งความรู้  จากผู้รู้  มีความเข้าใจ  สามารถนำความรู้จากประสบการณ์มากระทำปฏิบัติจนเกิดเป็นผลงานของตนเองได้ (สร้างองค์ความรู้ได้) ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร ได้แก่  การพัฒนาจิตใจ  บนพื้นฐานความรัก  ความเมตตากรุณา  ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความเป็นเลิศแห่งการเป็นมนุษย์ตามหลักพระคริสตธรรม ได้แก่   การดำเนินชีวิตตามหลักพระวรสาร  ได้แก่  คำสอนของพระเยซูเจ้า  คือ  บัญญัติความรัก(ยน.13 : 34 )  

แหล่งข้อมูล     ท่าน อธิการิณีเซอร์อัลเฟรด        วรศิลป์