คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ประจำปีงบประมาณ 2549 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา

(เต็มเวลาเทียบเท่า) = 662,654.96

 

ค่า FTES ประจำปีงบประมาณ 2549 = 256.05

สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า) 

!!!คลิก!!!

หลักฐานอ้างอิง

1.  รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES  คลิก