ร่าง ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

ดัชนีที่ 10.3 งานการเงินและพัสดุ 

เกณฑ์การตัดสิน

 

(1)    มีระบบการทำงานด้านการเงินและพัสดุ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง           

          รับทราบ

       เอกสารอ้างอิง

          10.2.1 คู่มือการปฎิบัติงานการเงินและพัสดุ  http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92867

( 2)    มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน

เอกสารอ้างอิง

         10.2.2 (1) เอกสารอธิบายลักษณะงาน (Job  Description)

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92860

         10.2.2 (2) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานการเงิน  

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92863

         10.2.2 (3) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานพัสดุ 

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92866

(3)     มี (2) + มีการปฎิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้

       เอกสารอ้างอิง

         10.2.3 (1) รายงานอนุมัติการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2549  คลิก

         10.2.3 (2) รายงานฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2549  คลิก 

         10.2.3 (3) รายงานการเบิกจ่าย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549   

                      คลิก

         10.2.3 (4) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดิน 

                      ประจำปีงบประมาณ 2549 

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/83010

         10.2.3 (5) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณรายได้

                      ประจำปีงบประมาณ 2549

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/83013

          10.2.3 (6) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ รายวิชาโครงงานวิชาชีพ

                      ประจำปีงบประมาณ 2549 

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/83017

          10.2.3 (7)  รายงานการเบิกวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2549 

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/83022

          10.2.3 (8)  รายงานปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ

                      2549  http://gotoknow.org/blog/pasadu14/88983

          10.2.3 (9) รายงานที่อยู่ บริษัท / ห้างร้าน 

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/88984

          10.2.3 (10) รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2549  

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/88985

          10.2.3 (11) รายงานผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์  

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/91660

          10.2.3 (12) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานการเงิน  

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92863

          10.2.3 (13) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานพัสดุ 

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92866

(4)      มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

เอกสารอ้างอิง

          10.2.4 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสห

                      เวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549  

                      คลิก

          10.2.4 (2) ประมวลข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ

                       ประจำปีงบประมาณ 2549   คลิก

          10.2.4 (3) มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับ

                      บริการของงานการเงินและพัสดุ 

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/82704

(5)     มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เอกสารอ้างอิง

         10.2.5 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสห

                      เวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคา 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549

                      คลิก

          10.2.5 (2) ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ

                       ประจำปีงบประมาณ 2549  คลิก

          10.2.5 (3) มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับ

                       บริการของงานการเงินและพัสดุ  คลิก

http://gotoknow.org/blog/pasadu14/82704

ผู้กำกับดูแลดัชนี: ขวัญเรือน  แดงเรือ เบอร์โทรภายใน: 6237 E-mail. [email protected]  

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: 3  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: 4  

เป้าหมายปีต่อไป:  5

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : - การปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนพัสดุ ให้สอด

                              คล้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ

                              อิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS)

โอกาส:           -  บุคลากรงานการเงินและพัสดุ ได้รับการฝึกอบรม ประชุม

                            ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและ พัสดุ                    

จุดอ่อน :         - บุคลากรภายในคณะฯ ไม่เข้าใจขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินต่างๆ

จุดแข็ง:          -  มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดกลไกการ

                            ตรวจสอบมีการจัดทำรายงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนการทำ

                           เสนอเข้าระบบ Data  Online ของงานการเงินและพัสดุอย่างต่อ

                            เนื่องและทำวิจัยสถาบันเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

-  วิจัยสถาบันเรื่อง ค่าใช้จ่ายตัวหัวนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549

-  วัจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร คณะสห

     เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-   วัจัยสถาบันเรื่อง สถิติของผู้ป่วยที่ต้องบำบัดโดยวิธีทางกายภาพ และรายรับ

    จ่ายในศูนย์ห้องปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ

     2547 - 2549

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่10.2-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76607, เขียน: 06 Feb 2007 @ 13:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (1)

พี่ริน เปลี่ยนดัชนีแถบที่ส้ม เป็นดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุด้วย มันผิด