ร่าง ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร

ดัชนีที่ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร   

เกณฑ์การตัดสิน

(1)     มีนโยบายและแผนด้านการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารอ้างอิง

         9.3.1 (1)  นโยบายคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ 

                           http://www.ahs.nu.ac.th/branch/secretaryprogram.htm  

         9.3.1 (2)  แผนด้านจัดการความรู้ของสำนักงาน / Blog

(2)     มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

         9.3.2  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  / Blog

(3)     มี (2) + มีการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

เอกสารอ้างอิง

          9.3.3  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  / Blog

(4)     มี (3) + มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

         9.3.4  AAR กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  / Blog

(5)     มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

                9.3.5 สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / Blog

ผู้กำกับดูแลดัชนี:  อนุวัทย์   เรืองจันทร์ เบอร์โทรภายใน: 6225 E-mail. [email protected]

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : -

โอกาส:             -                                                         -                             

จุดอ่อน :         -

จุดแข็ง:          - 

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

 

-

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่9.3-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76603, เขียน: 06 Feb 2007 @ 13:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)