ร่าง ดัชนีที่ 9.1 การประกันคุณภาพภายใน

ดัชนีที่ 9.1 การประกันคุณภาพภายใน

กณฑ์การตัดสิน

(1)      มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

เอกสารอ้างอิง

           9.1.1(1) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 89/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ / Blog

            9.1.1(2) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 90/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ (เพิ่มเติม) / Blog

(2)      มี (1) + มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง

            9.1.2(1) กิจกรรมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ / Blog

            9.1.2(2) กิจกรรม QA  Talk / Blog

            9.1.2(3) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 4/50 / Blog

     

       (3)      มี (2) + มีการประเมินคุณภาพภายในของทุกหน่วยงานย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เอกสารอ้างอิง

         9.1.3 รายงานการประเมินตนเอง / ตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2549   / Blog

         

(4)      มี (3) + มีการเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

           9.1.4(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์  / Blog

           9.1.4 (2) รายงานการประเมินตนเอง (แจกรูปเล่ม) / Blog

(5)      มี (4) + มีการนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

เอกสารอ้างอิง

            9.1.5 สรุปรายงานการประเมินตนเอง (แจกรูปเล่ม) / Blog

    

ผู้กำกับดูแลดัชนี:  อนุวัทย์   เรืองจันทร์ เบอร์โทรภายใน: 6225 E-mail. [email protected]

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : -

โอกาส:             -                                                         -                             

จุดอ่อน :         -

จุดแข็ง:          - 

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

 

-

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่9.1-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76597, เขียน: 06 Feb 2007 @ 13:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)