วันนี้ (5 ก.พ.50) มีพิธีมอบรางวัลและทุนช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  ประเทศไทย (www.ttsf.or.th)  โดยที่บุคคลที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ ศ. ดร. สวัสดิ์  ตันตระรัตน์  แห่งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กับ ศ. ดร. สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว  แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         นอกจากนี้มูลนิธิเทโรฯ ยังให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมาก  รวมเป็นเงินรางวัลและทุนช่วยเหลือปีละ 6 ล้านบาท

         นับเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมไทย  ที่มีมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นนี้

วิจารณ์  พานิช
 5 ก.พ.50