ร่าง ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

 ดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ

เกณฑ์การตัดสิน

 

(1)     มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้

หลักฐานอ้างอิง

8.2.1 (1) คู่มือการปฎิบัติงาน คณะ สำนักงาน หน่วยงาน คลิก

8.2.1 (2) คู่มือการปฎิบัติงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก

 8.2.1 (3) คู่มือระบบบัญชี หน่วยงานย่อยในสังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2539 คลิก

(2)      มี (1) + มีระบบหรือกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

หลักฐานอ้างอิง

8.2.2 (1) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 60/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ของคณะสหเวชศาสตร์ คลิก 

8.2.2 (2) คำสั่งคณะสหเวชศาสตร์ที่ 78/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน คลิก 

 8.2.2 (3) ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง แนวปฎิบัติในการควบคุมภายใน หน่วยงานย่อยของคณะสหเวชศาสตร์ คลิก

(3)     มี (2) + มีการจัดทำสรุปหรือรายงาน การใช้จ่าย งบฐานะการเงิน และงบเดือน

  หลักฐานอ้างอิง

 8.2.3 (1) รายงานอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2549 คลิก

 8.2.3 (2) รายงานฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2549 คลิก  

 8.2.3 (3) รายงานการเบิกจ่าย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549 คลิก

(4)      มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปหรือรายงาน

หลักฐานอ้างอิง  

8.2.4 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549 คลิก 

 8.2.4 (2) ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงาน ต่างๆ ประจำปี งบประมาณ 2549 คลิก  

(5)     มี (4) + มีการเผยแพร่ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

หลักฐานอ้างอิง  

8.2.5 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549 คลิก 

 8.2.5(2) ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงาน ต่างๆ ประจำปี งบประมาณ 2549 คลิก  

8.2.5 (3) รายงานใบสำคัญเงินทดลองจ่าย ปีงบประมาณ 2550 ประจำเดือน ตุลาคม คลิก

การประเมินตนเอง (SAR)

ผู้กำกับดูแลดัชนี:  กมลพร   เซี่ยงว่อง  เบอร์โทรภายใน: 6245 E-mail. [email protected]

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: 2 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: 5

เป้าหมายปีต่อไป: 5

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : - การปรับเปลี่ยนระบบงานการเงินและบัญชี ตลอดจนพัสดุ ให้

                             สอดคล้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ 

                             ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตลอดจนขั้นตอนการเบิกจ่าย   

                             ที่ สลับซับซ้อน

โอกาส:             - บุคลากรงานการเงินและพัสดุ ได้รับการฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ

                             ที่เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ

                           - มีหน่วยงานตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยเข้าตรวจสอบระบบการ

                             เงินและพัสดุของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน :         - ไม่ทราบข้อมูลของงบประมาณรายรับที่แท้จริง

จุดแข็ง:          -  มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดแนว

                             ปฎิ บัติการตรวจสอบ

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

 

- วิจัยสถาบันเรื่อง "ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ

     2549"

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่8.2-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76579, เขียน: 06 Feb 2007 @ 11:51 (), แก้ไข: 05 May 2012 @ 15:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณชรินทร์ และคุณกมลพรมากครับที่ตั้งใจทำงาน SAR ON BLOG