ร่าง ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ดัชนีที่ 9.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

เกณฑ์การตัดสิน

   

        (1)       มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบและ

                 ประเมินคุณภาพโดยหน่วย งานภายนอก

         เอกสารอ้างอิง

                 9.2.1  แผนดำเนินงาน SAR  ON  BLOG / Blog

(2)       มี (1) + มีความพร้อมรับการตรวจประเมินจากภายนอกหน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง

           9.2.2  กำหนดการวันซ้อมใหญ่  / Blog

(3)       มี (2) + มีการพัฒนาสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

          ดำเนินงานตามพันธกิจ

เอกสารอ้างอิง

          9.2.3 โครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน / Blog 

(4)       มี (3) + มีการพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจ

 เอกสารอ้างอิง

          9.2.4  แผนดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ  / Blog

(5)       มี (4) + บุคลากรส่วนใหญ่มีจิตสำนึกเรื่อง คุณภาพและถือเป็นส่วน

           หนึ่งของการปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง

                 9.2.5 กิจกรรม SAR  ON  BLOG/ Blog

ผู้กำกับดูแลดัชนี:  อนุวัทย์   เรืองจันทร์ เบอร์โทรภายใน: 6225 E-mail. [email protected]

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : -

โอกาส:             -                                                           -                              

จุดอ่อน :         -

จุดแข็ง:          - 

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

 

-

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่9.2-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76600, เขียน: 06 Feb 2007 @ 13:18 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)