ร่าง ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

ดังนีที่ 10.1 งานธุรการ

เกณฑ์การตัดสิน

 

(1)     มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

เอกสารอ้างอิง

         10.1.1 คู่มือการปฎิบัติงานธุรการ  คลิก

(2)     มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน

เอกสารอ้างอิง

         10.1.2(1) เอกสารอธิบายลักษณะงาน (Job  Description)  คลิก

         10.1.2(2) ตัวอย่างแบบฟอร์มขั้นตอนของงานยานพาหนะ,งานประชา

                           สัมพันธ์,งานโสตทัศนูปกรณ์,งานช่างเทคนิค,งานผลิตเอกสาร

                           คลิก

         10.1.2(3) จาการสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการงานธุรการ  คลิก

(3)     มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย     ปีละ 1 เรื่อง

เอกสารอ้างอิง

         10.1.3(1) การจองห้องประชุมทางหน้า Web  Site  คณะสหเวชศาสตร์

         10.1.3(2) การประชุม Online (http://www.ahs.nu.ac.th/office-km/

         10.1.3(3) การลงรับหนังสือ   (http://www.ahs.nu.ac.th/charin/

         10.1.3(4) การเข้าโหลดรูปภาพกิจกรรมต่างๆ (\\ahs-02-svr\ahsPic)

(4)     มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ

เอกสารอ้างอิง

         10.1.4  มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

                      ของงานธุรการ 

(5)    มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

เอกสารอ้างอิง

        10.1.5 มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

                    ของงานธุรการ และนำสิ่งที่ประเมินได้น้อยมาปรับปรุงและพัฒนา

                    งาน

ผู้กำกับดูแลดัชนี:  วายุส์   แก้วฉิม เบอร์โทรภายใน: 6226 Email. [email protected]  

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์   ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.

        [email protected]

ผลการดำเนินงาน

-

-

-

-

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: 4  ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: 4

เป้าหมายปีต่อไป: 5

TOWS  Analysis:

ภาวะคุกคาม : -

โอกาส:             -  คณะฯ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนในการฝึกอบรมของ

                              บุคลากรภายในงานจึงทำให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 

                              ในการปฎิบัติงานหน่วยที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมี

                               ประสิทธิภาพ                  

จุดอ่อน :         -   ในงานด้านการผลิตเอกสารยังมีเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการ

                               ให้บริการ รวมถึงการผลิตสื่อด้านโสตฯ ยังมีเครื่องมือไม่เพียง

                                พอต่อการให้บริการ

จุดแข็ง:          -    งานธุรการมีการลงรับหนังสือด้วยโปรแกรมรับหนังสือค้น

                               เอกสารได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด และในอนาคตจะมี

                               การนำระบบ E-office มาใช้ในงานสารบัญ จึงส่งผลให้งาน

                               สารบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงบุคลากรภายใน

                               งานให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการทำงาน

โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:

               -  วิจัยสถาบันเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านจุลสารฯเพื่อ

                    การพัฒนา

               -   วิจัยสถาบันเรื่อง การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์พื้น

                    ฐานของคณะสหเวชศาสตร์ก่อน และหลังใช้มาตการควบคุม

              -   วิจัยสถาบันเรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงของ

                   รถตู้คณะสหเวชศาสตร์ที่ใช้เดินทางในจังหวัดพิษณุโลกก่อนและ

                   หลังการใช้มาตรการควบคุม 

การประเมินตรวจสอบ (CAR)

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว:                 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:

เป้าหมายปีต่อไป:

ข้อสังเกต/เสนอแนะ:

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SAR-ชรินทร์

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่10.1-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76604, เขียน: 06 Feb 2007 @ 13:27 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)