เริ่มออกเดินทางไปเยี่ยมบ้านทั้งหมด 3 แห่ง เริ่มแรกไปเยี่ยมบ้านกับทีมของหน่วยบริการปฐมภูมิบึงคำพร้อย 2 ซึ่งผู้รับบริการเป็นโรคเบาหวาน และทีมที่สอง เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมอง และทีมที่ 3 เยี่ยมผู้ป่วยโรคปอด ดังภาพ

  • การเดินทางที่ยากลำบาก

  • ทีมเยี่ยม

  • ทีมใหญ่ของพวกเรา

  • นักกายภาพของพวกเรา

  • เขินเมื่อมีคนขอถ่ายด้วย (นักกายภาพ)

  • เภสัชประจำทีม

  • ทีมนักศึกษาและผู้สังเกตการณ์

สรุปการเดินทาง ทุกคนมีรถส่วนตัว เกือบทั้งหมด จึงสะดวกต่อการไปเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลและคณะไม่มีรถสนับสนุน