การสรุปผลโดยใช้กระบวนการ AAR (After Action Review )

การทำแผนพัฒนาโรงเรียน
จากการที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    ได้นำคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนฉบับที่ 4 (2550 2554)   นำทีมโดยท่านอธิการิณีเซอร์อัลเฟรด    วรศิลป์  และดร. สมลักษณ์  สุเมธ  พร้อมลูกทีมอีก    42  คน   ไปจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน    บ้านผู้หว่าน  จ.  นครปฐม  เป็นเวลา   3  วัน  2  คืน  วันสุดท้ายของการทำแผนพัฒนาโรงเรียน   ดร.สมลักษณ์  สุเมธ   ได้ทำ AAR ครูทุกคนได้พูดความประทับใจและสิ่งที่ได้รับในการทำแผน ฯ   โดยตั้งประเด็นว่า 1.       การทำแผนครั้งนี้  หวังอะไร 2.       ได้ตามความคาดหวังหรือไม่  อย่างไร 3.       ส่วนที่ได้เกินความคาดหวัง  คืออะไร 4.       รู้สึกอย่างไรกับการทำงานครั้งนี้ 5.       จะกลับไปทำอะไรคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกสรุปได้ดังนี้ ประเด็นที่ 1           การทำแผนครั้งนี้  หวังอะไร -          หวังได้ทิศทางในการทำงาน -          ร่างแผนพัฒนาโรงเรียน -          อยากมาเรียนรู้การทำงาน,  การทำแผน -          ไม่ได้หวังอะไรไว้

ประเด็นที่ 2          ได้ตามความคาดหวังหรือไม่  อย่างไร

-          ได้เกินจากที่หวังไว้  เพราะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน -          ได้มาก  ได้รับความรู้และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา -          ได้ตามที่หวังไว้

ประเด็นที่ 3          ส่วนที่ได้เกินความคาดหวัง  คืออะไร

-          ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน  การทำงานเป็นหมู่คณะ  การอยู่ในสังคม -          ครูและนักเรียนควรมีการใช้ ICT มากขึ้น -          แนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  จะนำไปปรับใช้ -          การทำงานต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ -          ได้วิธีคิดแบบใหม่ๆ  การคิดอย่างเป็นระบบ  การระดมความคิดจากทุกคน -          เข้าใจทิศทางการพัฒนาโรงเรียนมากยิ่งขึ้น -          การทำงานต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม -          การพัฒนาไปด้วยกัน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน -          ได้เห็นวิธีการทำงานของผู้บริหารและเพื่อนครู -          ได้กัลยามิตรในการทำงาน

ประเด็นที่ 4          รู้สึกอย่างไรกับการทำงานครั้งนี้

-          รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม -          ดีใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ประสานงานและดูแลช่วยเหลือผู้มาร่วมงาน -          อบอุ่น  อยากให้ครูของโรงเรียนทุกคนมีบรรยากาศการทำงานแบบนี้ -          การทำงานครั้งนี้มีการเตรียมการที่ดี -          ทุกคนมีความรู้สึกร่วมของการเป็นเจ้าของโรงเรียน -          มีความกังวลใจในงานที่รับผิดชอบ -          ดีใจที่ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน  ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน -          รู้สึกว่าต้องปรับการทำงานของตนเอง  เพราะเป็นแบบวิสัยทัศน์กว้างไกล  แต่ไร้โฟกัส

ประเด็นที่ 5          จะกลับไปทำอะไร

-          นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนางาน -          ต้องกลับไปทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ให้สอดคล้องกับเด็กปฐมวัย -          ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวัง  จะกลับไปพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์  และดำเนินโครงการ ICT  โครงการอื่นๆ ด้วย -          นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ -          พยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย   และดูแลสุขภาพของตนเองด้วย -          ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ -          ทบทวนการทำงานของตนเอง  ให้ทำงานอย่างเป็นระบบ  และมีการวางแผน -          ทบทวนและปรับวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  เป้าหมาย  ของฝ่ายให้สอดคล้องกับของโรงเรียน   ทุกคนมีความประทับใจ  และดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สะท้อนความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กร     และรู้ทิศทางในการพัฒนาองค์กรในอีก 5 ปีข้างหน้า     และที่สำคัญที่สุด  คือ ทุกคนได้มาใช้ชีวิตที่เป็นหมู่คณะในการได้แบ่งปัน  ไม่ว่าจะเป็นความคิด   การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และการอยู่ร่วมกันแบบฉันท์พี่น้อง        แหล่งข้อมูล ดร.  สมลักษณ์       สุเมธ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

หมายเลขบันทึก: 76617, เขียน: 06 Feb 2007 @ 14:08 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 09:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)