จากการประชุมครู   ประจำเดือนสิงหาคม  2549  ดร.สมลักษณ์  สุเมธ  หัวหน้างานบุคลากร  ได้ให้กรอบแนวคิดในการพัฒนาครูโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ให้เป็นผู้ใฝ่รู้  ดังนี้ 1.       การสัมมนาครูปีละ  2  ครั้ง 2.       การจัดอบรมพัฒนาครูร่วมกับต้นสังกัด  เช่น  ฝ่ายการศึกษาฯ    เขต 2   เขตพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร   หรือ  กระทรวงศึกษาธิการ 3.       การเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 4.       การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  แหล่งข้อมูล ดร.  สมลักษณ์   สุเมธ