การพัฒนาครูใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ปัจจัยที่จะพัฒนาครูใหม่ให้ดี

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนของกลุ่มครูพี่เลี้ยง เรื่อง ปัจจัยที่จะพัฒนาครูใหม่ให้ดี    ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาครูใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข    และการที่พัฒนาครูใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  ทางกลุ่มครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนคิดว่าปัจจัยที่จะพัฒนาครูใหม่ให้ดี   ได้แก่   ปัจจัย / องค์ประกอบที่จำเป็น

1.       การปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร     ในเรื่องของ

-          การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

-          บุคลิกภาพ

-          การแต่งกาย

-          การมีสัมมาคารวะ

-          การรู้จักแบ่งเวลา

-          โรงเรียนคาทอลิก

-          สถานที่ของโรงเรียน

-          ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

2.       การดูแลชั้นเรียน

-          การรู้จักการแก้ปัญหา

-          การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล

-          การควบคุมชั้นเรียน

3.       การจัดการเรียนการสอน

-          การทำแผนการเรียนรู้

-          ทักษะการถ่ายทอด

-          การหาความรู้เพิ่มเติม

-          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

-          การใช้สื่อ

-          การประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

-          วิธีการประเมินผู้เรียน

4.       การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในโรงเรียน

-          การเสริมแรง

-          การเอื้อเฟื้อ

-          การช่วยเหลือ

-          การปฏิบัติต่อกันเป็นอย่างดี

-          การสร้างความศรัทธาในวิชาชีพ

-          การสร้างจิตสำนึกที่ดี

-          การสร้างทัศนคติที่ดี

-          การให้ข้อมูลที่ดี  

แหล่งข้อมูล

1.  ดร.สมลักษณ์        สุเมธ

2.  ครูวีณา                  อ่องแสงกุล

3.  ครูสุรภรณ์            ผลาเหิม

4. ครูอรสา                 แสงเป่า

5. ครูสิริวรรณ         ศิริการ

5. ครูสุภา                 เล้าเจริญ                

6. ครูวัลย์ดี               นูนสุวรรณ

7. ครูนราพร            ใจบุญ

8. ครูหยาดฝน          แกล้วเกล้า

9. ครูอมรรัตน์            หงส์สูงเนิน

10. ครูวรรณรัตน์       เฟื่องพิศิษย์          

11. ครูกรวีร์                สุดเนตร

12. ครูวาสนา              มีสุข

13. ครูพัณณี                กฤษบุญชู             

14. ครูนันทา               ชุติแพทย์วิภา

15. ครูสุจิตรา               เวทยาวงศ์

16. ครูจารุวรรณ           คงทวี                                                     

17. ครูละเอียด              ศรีวรนันท์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

หมายเลขบันทึก: 76620, เขียน: 06 Feb 2007 @ 14:11 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)