การประเมินทักษะทางภาษา (12)

แนวคิดและความสำคัญของการประเมินทางภาษา ในการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  
ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ  การประเมินทักษะทางภาษา (11)
คราวที่แล้วครูอ้อยได้กล่าวถึง   วิธีการทดสอบทักษะทางภาษา  เมื่อทราบเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารและลักษณะของภาระงานที่ใช้ในการประเมินทักษะทางภาษาตามสภาพจริงแล้ว   ครูผู้สอนควรทราบถึงวิธีการการทดสอบทักษะทั้ง 4 เพื่อจะได้สามารถเลือกไปใช้ได้ตามความเหมาะสม  สอดคล้องกับจุดประสงค์ของตน  โดยเรียงลำดับต่อไปนี้ 
1.  การทดสอบทักษะฟัง  การทดสอบการจับใจความสำคัญของคำพูด (Skimming)   ต่อไปจะเป็นการทดสอบความเข้าใจข้อความ  ( Oral Comprehension)  แบบทดสอบความเข้าใจในการฟังที่เป็นมาตรฐาน  มักจะมีการทดสอบความเข้าใจข้อความอยู่ด้วย  ข้อความที่บันทึกลงในเทป  มักจะเป็นบทสนทนาที่แต่งขึ้นแล้ว  ชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้อ่าน  หรือ  การเป็นการพูดคนเดียวก็ได้  คำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจมักจะเป็นแบบเลือกตอบ  คำถามควรจะเข้าใจได้ง่าย  โดยการเขียนลงในกระดาษ    ให้นักเรียนเห็นและบันทึกลงในเทป  ด้วยการเปิดเทปให้นักเรียนฟัง  อาจเป็น 1 หรือ  2 ครั้งก็ได้  อาจให้นักเรียนฟังทั้งหมดในรอบแรก  และในรอบที่สองให้ฟังทีละตอน  แล้วให้ตอบคำถามหลังจากฟังแต่ละตอนจบลง 
การทดสอบความเข้าใจในการฟัง   สามารถวัดได้  ทั้งที่เป็นหน่วยความหมายย่อย  และความเข้าใจสารโดยรวม  ดังนี้ 
1)  การทดสอบหน่วยเสียง  เช่น  การฟังเสียง  ได้ว่าเป็นเสียงเดียวกัน  หรือต่างกัน  mother - month  
2)  การฟังคร่าวๆ  เพื่อจับคำศัพท์ที่รู้ความหมาย 
3)  การจับใจความสำคัญ 
     3.1)  ฟังเรื่องราว  หรือนิทาน  แล้วตั้งชื่อเรื่อง 
     3.2)   ฟังบทความแล้วเขียนชื่อบุคคล  สถานที่  หรือ  สรุปใจความ  โดยอาจตอบด้วย True / False  หรือเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด  
     3.3)  ฟังเกี่ยวกับสถานที่  บุคคล  ภาพยนตร์  เหตุการณ์ ฯลฯ  แล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้น  หรือ  ตั้งชื่อเรื่อง 
    3.4)  ฟังแถบบันทึกเสียงเกี่ยวกับ  เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน  แล้วบอกได้ว่า  เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  เช่น  กีฬา  บันเทิง 
    3.5)  ฟังบทสนทนา  แล้วเลือกภาพ  ที่ตรงกับบทสนทนานั้นๆ 
คราวนี้  ครูอ้อยจะกล่าวถึง  การทดสอบรับข้อมูล (Perception) 
      1)  แจกแผนที่ของสถานที่ต่างๆ  เช่น  ถนน  เมือง  หรือ รถไฟใต้ดิน  พร้อมกับพูดให้นักเรียนฟัง โดยบอกจุดเรื่มต้นในแผนที่  และวิธีการเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง  แล้วให้นักเรียนทำเครื่องหมายแสดงเส้นทางตามไป  และแสดงจุดหมายปลายทางลงในแผนที่ 
     2)  ฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  หรือตัวบุคคล  เช่น  อุณหภูมิของอากาศในแต่ละภาค  หรือ  หมายเลขของผู้เล่นในทีมฟุตบอล  หรือ อื่นๆ แล้วกรอกข้อมูล  หรือทำเครื่องหมายลงในตาราง  หรือแผนที่ 
     3)  สมมติให้นักเรียนอยู่ในสถานการณ์  แล้วสรุปข้อความจากสิ่งที่ได้ยิน 
     4)  ให้นักเรียนฟังเฉพาะข้อความที่ต้องการ  โดยมีข้อความประกาศหลายๆเรื่อง  นักเรียนต้องแยกแยะออกมาเฉพาะเรื่องที่กำหนดให้ได้  และจดบันทึกไว้
คงจะจบแค่นี้นะคะ  วันนี้ศึกษานิเทศน์  จะมาเยี่ยมโรงเรียน 
ขอเวลาครูอ้อยเตรียมตัวสักนิดนะคะ 
บันทึกต่อไปจะเป็นเรื่อง  การทดสอบคำพูด  หรือ  เรื่องราว  (Transfer the oral messages) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผล#สุดคะนึง#siriporn#diary#การวัดและประเมินผล#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 76507, เขียน: 06 Feb 2007 @ 06:02 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)