QA กับงานประจำ : รายงานความก้าวหน้า SAR ON BLOG ครั้งที่ 1

บอย สหเวช

   เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ผมนัดประชุมสำนักงานและให้คณะกรรมการประกันคุณภาพ รายงานความก้าวหน้า SAR ON BLOG ครั้งที่ 1 ให้ที่ประชุมสำนักงานทราบ
<p align="center"> </p><p align="left">                                  คุณสิรภัสณ์ ศิระนุภาพ</p><p>    มีหลายคนเตรียมตัวมาดีในการจัดทำ SAR ON BLOG 
เริ่มจากคุณสิริภัสณ์ ศิระนุภาพ นำเสนอในดัชนีที่ตัวเองรับผิดชอบ คือ ดัชนีที่ 4.1 นโยบาย แผนงาน และการดำเนินงาน (การวิจัย) ปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงานเพื่อดัชนีในการประเมิน จากการนำเสนอในดัชนี ผลจากการประเมินตนเองอยู่ที่ 5 ครับ

   คุณสิริภัสณ์ นอกจากจะรายงานความก้าวหน้าใน SAR ของตนเองแล้วยังรายงานความก้าวหน้าของคุณนิตยา รอดเครือวัลย์ ให้ทราบด้วยว่า ได้ทำ SAR ในดัชนีที่รับผิดชอบไปถึงไหนแล้ว เนื่องจากคุณ
นิตยาติดไปประชุม QA ของมหาวิทยาลัย สำหรับดัชนีที่คุณนิตยารับผิดชอบส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องงานบุคคล มีเรื่องประเมินการกำหนดอำนาจหน้าที่และขอบข่ายงาน ที่ยังเป็นการบ้านต้องกลับไปทำต่อ </p><p> </p><p align="center"> </p><p align="center">คุณวายุส์  แก้วฉิม</p><p>     หลังจากคุณสิริภัสณ์ ได้รายงานความก้าวหน้า SAR ซึ่งยังไม่ได้จัดทำในรูปของ Blog แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความพร้อมในการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ถัดจากนั้นคุณวายุส์ แก้วฉิม ซึ่งรับผิดชอบในดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่คุณวายุส์ ได้รับผิดชอบในดัชนีที่ 10.1 มีการนำเสนอ SAR ในรูปแบบ Blog และมีการทำลิงค์หลักฐานไว้ด้วย คุณภาวินี บุตระ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย ในเรื่องของเกณฑ์ที่ระบุว่า มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน โดยให้นำหลักฐานที่มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง</p><p>  </p><p align="center"></p><p align="center">คุณธราดล  เทียนหอม</p><p>      ถัดจากคุณวายุส์ เป็นคุณธราดล เทียนหอม รับผิดชอบในดัชนีที่ 7.4 ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ แต่จากการนำเสนอแสดงให้เห็นว่าคุณธราดล มีความเข้าใจในเรื่อง QA ดีขึ้นครับ</p><p>  </p><p align="center"> </p><p align="center">คุณขวัญเรือน  แดงเรือ</p><p align="left">     คุณขวัญเรือน แดงเรือ นำเสนอต่อจากคุณธราดล เทียนหอม เตรียมข้อมูลการนำเสนอมาอย่างเรียบร้อยในรูปแบบ Blog  สังเกตว่าจะมีการทำเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นงานแรก และมีการสรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว </p><p align="center">

คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง</p><p>     สุดท้ายสำหรับการนำเสนอคือ คุณกมลพร เซี่ยงว่อง ซึ่งรับผิดชอบในดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ และมั่นใจว่าการประเมินตนเองในรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร ผลประเมินตนเองน่าจะอยู่ที่ 5 

      ขอขอบคุณทุกท่านครับ ที่ได้รายงานความก้าวหน้า SAR ON BLOG ให้ที่ประชุมสำนักงานได้ทราบ</p><p>                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                        5 ก.พ. 50</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#qaกับงานประจำ#ดัชนีที่9.2-50#sar-on-blog

หมายเลขบันทึก: 76416, เขียน: 05 Feb 2007 @ 17:11 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับ SAR ON BLOG โดยการมีส่วนร่วมครับ

เขียนเมื่อ 

ถึง คุณแจ๊ค

  • เพิ่งจะเริ่มปีนี้เป็นปีแรกครับ