สมรรถนะเฉพาะ ครูภาษาต่างประเทศ(ร่าง)


สมรรถนะที่ 1 การจัดการเรียนรู้
    การจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้และทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด และการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี วัดและประเมินผลตามสภาพจริง นำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย

ตัวบ่งชี้
      1. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     2. มีความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Strands)
     3. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
    4. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
   5.มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษาต่างประเทศ และเรียนรู้อย่างมีความสุข

สมรรถนะที่ 2 จิตสำนึกของความเป็นครูภาษาต่างประเทศ
      จิตสำนึกของความเป็นครูภาษาต่างประเทศ หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน
    ตัวบ่งชี้
      1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์
     2. ใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและไม่ขัดกับวัฒนธรรมไทย
    3. หมั่นฝึกฝนและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ
   4. ให้ความช่วยเหลือบุคคลในการใช้ภาษาต่างประเทศ
          คุณครูภาษาต่างประเทศหรือท่านที่เกี่ยวข้องมีความเห็นอย่างไรในสมรรถนะนี้ครับ...

.......................................................

หมายเลขบันทึก: 76130เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2007 10:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 04:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

เรียน  ท่าน ศน.ธเนศ  นาย ธเนศ ขำเกิด

  • ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2  ก็มีการอบรมครูภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  บ่อยมาก ถึง บ่อยมากที่สุดค่ะ  ในเรื่องนี้
  • นอกจากสมรรถนะทั้ง 2 ที่ท่านได้กล่าวถึงแล้ว  ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศต้องมี  ....  คุณลักษณะที่พึงประสงค์หลายด้านค่ะ 
  • ตลอดจนต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน  การสร้างสื่อนวัตกรรม  ฯลฯ

ขอบคุณค่ะ  ที่กระตุ้นให้รู้สึกฮึดขึ้นมาอีกครั้งค่ะ

  • ครูภาษาต่างประเทศฝึกฝนบ่อยครับ
  • แต่กระทรวงไม่ยอมช่วยพัฒนาครูประถมศึกษาที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ
  • อยากให้พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์
  • สงสารเจ้าบุญถึงเถอะครับ
  • จะแย่แล้ว  ในต่างจังหวัดแทบไม่มีการพัฒนาครูเลย สงสารครูเถอะครับ แค่งานที่โรงเรียนก็แย่แล้ว ทำทุกอย่างแต่รู้สึกกระทรวงไม่เห็นทำอะไรที่พัฒนาวิชาชีพครูเท่าไร
  • ขอบคุณมากครับ

 

     ผู้ทรงคุณวุฒิที่เขาจัดทำและพิจารณากัน เขาต้องการทำสมรรถนะเฉพาะที่เด็ดยอดความเป็นตัวตนหรือธรรมชาติของครูภาษาต่างประเทศเท่านั้น  เขาจึงไม่ให้มีหลายตัวบ่งชี้ ส่วนสมรรถนะประจำสายงาน หรือสมรรถนะเฉพาะเขาบอกว่าได้ทำครอบคลุมทั้งหมดแล้ว
     ขอบคุณในข้อคิดเห็นทั้ง 2 ท่าน  จะได้นำเสนอข้อมูลให้กับทาง ก.ค.ศ.ได้ทราบครับ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี