สมรรถนะที่ 1 การจัดการเรียนรู้
    การจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้และทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด และการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี วัดและประเมินผลตามสภาพจริง นำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย

ตัวบ่งชี้
      1. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     2. มีความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Strands)
     3. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
    4. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
   5.มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภาษาต่างประเทศ และเรียนรู้อย่างมีความสุข

สมรรถนะที่ 2 จิตสำนึกของความเป็นครูภาษาต่างประเทศ
      จิตสำนึกของความเป็นครูภาษาต่างประเทศ หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน
    ตัวบ่งชี้
      1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์
     2. ใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและไม่ขัดกับวัฒนธรรมไทย
    3. หมั่นฝึกฝนและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ
   4. ให้ความช่วยเหลือบุคคลในการใช้ภาษาต่างประเทศ
          คุณครูภาษาต่างประเทศหรือท่านที่เกี่ยวข้องมีความเห็นอย่างไรในสมรรถนะนี้ครับ...

.......................................................