ด้วย   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชวนคิด ชวนดู  เรียนรู้ KM" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 27  กุมภาพันธ์  2550  ณ  ห้องสัมมนา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์

 

 นับเป็นโอกาสดี ที่เราได้ทีมวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ตรงในการทำ KM  ให้เนียนกับเนื้องานประจำ มาเป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว  ซึ่งได้แก่

 1.   ดร.อโณทัย     โภคาธิกรณ์      ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์
 3.  นายวรภาคย์     ไมตรีพันธ์      ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
 4.  นายเที่ยง         จารุมณี            กองการเจ้าหน้าที่   สำนักงานอธิการบดี
 5.  นางเมตตา       ชุมอินทร์        กองการเจ้าหน้าที่   สำนักงานอธิการบดี
 6.  นางสาวอชิดา   เรืองเนียม     กองการเจ้าหน้าที่   สำนักงานอธิการบดี

                

  โดยในกลุ่มเป้าหมายแรก ที่คณะฯ พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ประกอบด้วย

 1.  หัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน/เลขานุการภาควิชา/เลขานุการหลักสูตร/ตัวแทนกลุ่ม 5 ส สายห้องปฏิบัติการ  และตัวแทนจากสถานวิจัยฯ 
  
2.  ทีมบริหาร  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้ช่วยคณบดี/เลขานุการคณะฯ / และหัวหน้าภาควิชาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
 
 

ทั้งนี้ เนื้อหาของโครงการดังกล่าว  จะไม่เน้นการบรรยาย  แต่เราจะเน้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน โดย

 

เนื้อหาของวันแรก จะเป็นการชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM

 

 ส่วนเนื้อหาของวันที่สอง  จะนำท่านให้รู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รับรองว่า งานนี้  ไม่น่าเบื่อแน่นอน

 ดังนั้น  เราจึงคาดหวังว่า  ท่านจะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดทั้ง 2 วัน

  
 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำไปสู่การพัฒนางานประจำ ร่วมกันเถอะค่ะ

 สำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ  อดใจรออีกหน่อยนะคะ  คณะฯ จะทยอยให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในลักษณะเดียวกันนี้ โดยจะเลือกกลุ่มงานที่มีลักษณะงานเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณรัตติยา  เขียวแป้น  หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์  โทรภายใน 8023 ค่ะ