ปริมาณรังสีที่ผู้ตั้งครรภ์ได้รับ ในการตรวจทางรังสีวิทยา Film Pelvis 1 film (Fetal dose)               2 mSv.
Upper GI (Fetal dose )                           0.5 mSv.
BE  (Fetal dose)                                     8.2 mSv.
I.V.P. (Fetal dose)                                  8.2 mSv.

Threshold dose ขึ้นกับ อายุครรภ์ ดังนี้
อายุครรภ์ 0 – 14 วัน                ให้ได้ถึง 100 mSv.
อายุครรภ์ 15 – 50 วัน              ให้ได้ถึง 250 mSv.
ไตรมาสแรก                            ให้ได้ถึง 100 – 250 mSv.
 ไตรมาสที่ 2-3                        ให้ได้ถึง 600 – 700 mSv.
หมายเหตุ : Fetal dose หน่วยเป็น mSv. ( 100 mSv. = 10 Rem. )

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น
< 10 mSv                ไม่พบความผิดปกติ ไม่มี record
15 – 30 mSv.           คลอดปกติ แต่ถ้า Follow up ต่อไปจนโต
อาจมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง   มาก กว่าคนปกติ 50 mSv. พบมีความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดมากกว่าคนปกติ
> 100 mSv.             มีความเสี่ยงต่อการพิการสูงมาก ควร Terminate Pregnancy