การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับนักเรียนชาวเขา ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนไตรธารวิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน

  ติดต่อ

เนตรดาว ใจจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนา หาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับนักเรียนชาวเขา ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนไตรธารวิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน

วิธีการวิจัย
- ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาหลักสูตรและทดลองหาประสิทธิภาพ กลุ่มทดลองคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนไตรธารวิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน จำนวน 16 คน
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับนักเรียนชาวเขาช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนไตรธารวิทยา อ.เวียงสา จ.น่าน โดยใช้ E1/E2

ผลการศึกษา
- พบว่า มีประสิทธิภาพ 82.03/80.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
- ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่ระหว่าง 4.13-4.81 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง 0.40-0.72 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อหลักสูตรภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับนักเรียนชาวเขา ช่วงชั้นที่ 3

สรุป
- ผลการศึกษาแสดงว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำหรับนักเรียนชาวเขา ช่วงชั้นที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่พึงพอใจของนักเรียนในระดับมาก


จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75914, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#research#บทคัดย่อ#abstract#ครูสอนภาษาอังกฤษ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)