ในวันที่ 21 ม.ค. เราได้นำเสนอแผนชุมชนตามใบกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ซึงนักศึกษาต่างก็มีความตั้งใจกันอย่างเต็มที่ในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ และนำแผนที่ได้มานำเสนอ ข้อคิดที่ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่าในบทบาทของการเป็นนักศึกษา ทำให้เราถูกวางกรอบไว้ และเราจะทำอย่างไรให้งานสำเร็จลุล่วงโดยคาดเดาความต้องการของอาจารย์ด้วย (โดยแต่ละกระบวนการทำงานพยายามนำทฤษฎีในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เต็มที่ )ทำให้การทำงานในบทบาทการเป็นนักศึกษามีความแตกต่างจากการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรจริง ๆ