วันนี้ (31 ม.ค. 50) มีการประชุมกรรมการ KM ของคณะฯ ครั้งที่ 1 /2550 เพื่อติดตามผลงานในปีที่ผ่านมา และวางแผนดำเนินงานในปี 2550 ต่อไป

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังที่เห็นในภาพต่อไปนี้


<table border="0"><tbody>

   

รูปซ้าย :ท่านคณบดี ผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี กับ ผศ.สุรพล วีระศิริ CKO ของ KM คณะฯ

รูปขวา: อ.JJ กับคุณทวนทอง พัณธะโร หัวหน้า ICU ศัลยกรรม

 

    รูปซ้าย: ศ.รัตนวดี ณ นคร (มีบล็อกการเรียนการสอนของท่านเอง)
รูปขวา: รศ.พิศาล ไม้เรียง รองคณะบดีฝ่าย QA และคุณอุบล จ๋วงพานิช blogger น้องใหม่ของคณะฯ    

รูปซ้าย:(คนกลาง)คุณขวัญเรือน หาญกล้า เลขาคณะฯ

รูปขวา: บรรยากาศในห้องประชุม

</tbody></table><p>สรุปแผนงานในปี 50 หลักๆ มีดังนี้
1. อนุมัติให้ CoP ที่เสนอขอรับการสนับสนุนทั้งหมด ดำเนินกิจกรรมได้ ซึ่งในขณะนี้ 8 CoP (มีบางส่วนที่ยังไม่ได้พิจารณา)
2. พัฒนา Website KM เพื่อให้สะดวก/ง่าย ขึ้น
3. สร้างบรรยากาศของกิจกรรม KM ให้บุคลากรในคณะได้รู้จักและมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น

ต้องขอบพระคุณ อาจารย์จิตเจริญ ที่ได้ให้คำแนะนำเรื่องการพัฒนา Website KM ของคณะฯ
อาจารย์ยังได้ประชาสัมพันธ์การประชุม UKM-9 ในวันที่ 9 ก.พ. นี้ด้วย


ชาว KM คณะแพทย์หลายคนอาจได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย..เย้ </p><p> </p>