เมื่อปี 2533 ม.สงขลานครินทร์เริ่มขยายการศึกษามาเปิดให้บริการที่จ.สุราษฎร์ธานีด้วยบุคลากรจำนวนน้อยนิดที่ต้องทำงานหลายหน้าที่ในคนๆ เดียวกัน คอมพิวเตอร์จึงช่วยเราได้ ทั้งใช้โปรแกรม Lotus ในงานทะเบียน โปรแกรม D-base ในการสืบค้นหนังสือ หรือจะเป็นโปรแกรม Fox pro ในการยืม-คืน และด้วยการมีบุคลากรจำกัด ทำให้แนวคิดบริการตนเองเกิดขึ้น จึงได้ให้ผู้ใช้ยืม-คืนด้วยตนเองมาตั้งแต่ปี 2537 และเพิ่มบริการจ่ายค่าปรับด้วยตนเองมื่อปลายปี 2549

ระยะเวลาที่ผ่านมานานนับสิบปี การพัฒนาในระบบราชการเป็นไปอย่างยากลำบาก ไม่ว่าจะด้วยคน เงิน เครื่องมือ หรือการจัดการ แต่หากเรารักในงานที่ทำ และมีพลังใจในการทำงาน ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ด้วยมือเรา จึงอยากให้กำลังใจแก่คนทำงานทุกคนได้อดทนกับปัญหาที่เข้ามา... เมื่อถึงวันหนึ่ง จึงได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยสิ่งประดิษฐ์ตู้อัตโนมัติดังกล่าว ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วในขณะนี้ และอยู่ระหว่างจดสิทธิบัตรเป็นของมหาวิทยาลัย จึงเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆ ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยที่พยายามพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติขึ้นมาใช้ทดแทนระบบจากต่างประเทศ ซึ่งจะสมบูรณ์หรือไม่ อย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

ขอเชิญชวนเยี่ยมชมและให้คำแนะนำได้ที่ http://lib.surat.psu.ac.th  นะคะ