หลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษา หรือทีใช้ชื่อว่า นบอ.มข. รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 9  เป็นรุ่นสุดท้ายของทีมบริหารของท่านอธิการบดี สมัยที่ 1  ดำเนินการในวันนี้   เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการ  การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน  และเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกรุ่นคือ  ท่านอธิการบดีจะมา dinner talk ในวันพรุ่งนี้