ทางโรงเรียนบ้านเมืองแปงก็ได้ดำเนินการจัดการความรู้ตามกิจกรรมท่ได้นำเสนอทั้งหมด 10 กิจกรรม แต่กิจกรรมที่คณะครูทุกคนได้ร่วมกันดำเนินการต่อมาโดยตลอดคือกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยการนำเรื่องจากประสบการณ์ที่ตนเองประทับใจหรือเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ตนเองจัดแล้วประสบผลสำเร็จนำมาเล่าเพื่อนทุกคนฟังเพื่อจะได้นำมาจับประเด็นความรู้ สกัดขุมความรู้ และแก่นความรู้ หลังจากนั้นก็มาสร้างเกณฑ์ความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางให้ครูประเมินตนเองในสภาพปัจจุบันก่อนและตั้งเป้าหมายไว้เพื่อประเมินคราวต่อไป และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป้นแนวเดียวกันเพื่อประเมินตนเองในคราวต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ทำให้คณะครูทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับกิจกรรมนี้ สำหรับปัญหานั้นก็มีบ้างอย่างเช่นเวลาในการดำเนินกิจกรรมต้องใช้เวลามาก และทางคณะครูก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าที่ควร ทำให้กิจกรรมการเล่าเรื่องไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ ดีที่ว่าโรงเรียนบ้านเมืองแปงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมไม่ลำบากเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่เท่ไหร่