วันเปิดใจกับคณบดี (1)

ผมได้เสนอเป็นโครงการคณบดีพบหน่วยงานย่อย ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้กับคณบดีได้รับทราบ

    ผมบันทึกใน Blog นี้คงมีผู้ที่อ่านแปลกใจว่าวันนี้ผมมีอะไรคับข้องใจกับคณบดีมากมายถึงได้มีการกำหนดวันเปิดใจกับคณบดี ความจริงคือ ในสำนักงานเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในโครงการคณบดีพบหน่วยงานย่อย ซึ่งได้ทำมาตั้งแต่สมัยอยู่กับคณบดีท่านแรก คือ ศ.ทวีสุข กรรณล้วน ท่านจะไปพบหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภาควิชารังสีเทคนิค ภาควิชากายภาพบำบัด และสำนักงานเลขานุการ ที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมที่ทำกันโดยไม่ได้เขียนโครงการ แต่ปีนี้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 ผมได้เสนอเป็นโครงการคณบดีพบหน่วยงานย่อย ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้กับคณบดีได้รับทราบ สำหรับปีนี้มีการกำหนดลักษณะกิจกรรมไว้ 3 ครั้ง คือ

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2548 เวลา 13.00-14.30 น. คณบดีพบบุคลากรทุกคนและทุกหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาหรือร่วมกันแก้ปัญหา
  • ครั้งที่ 2 วันที่ กำหนดภายหลัง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม คณบดีพบบุคลากรแต่ละหน่วยงาน รวม 4 หน่วยงานและสโมสรนิสิต ผู้แทนนิสิต
  • ครั้งที่ 3 วันที่ กำหนดภายหลัง เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน คณบดีพบบุคลากรแต่ละหน่วยงาน รวม 4 หน่วยงาน

     ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีดังนี้ครับ

     ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)  

  • จำนวนช่องทางที่เปิดให้บุคลากรและนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะ
  • จำนวนกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนหรือตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

     ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์  (Outcome)

  • จำนวนเรื่องที่คณะฯ แก้ปัญหาได้สำเร็จเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากบุคลากรและนิสิต

     โครงการนี้ไม่ใช่งบประมาณครับ สำหรับครั้งที่ 1 ที่ผมได้ระบุว่าเป็นวันที่ 19 ธันวาคม 2548 ได้มาจากแบบสอบถามที่สำรวจความคิดเห็นบุคลากรของคณะในการเข้าร่วมวันคณบดีพบหน่วยงานย่อยครับ  ในบรรยากาศการวันนั้นจะนำมาเล่าใน Blog ต่อไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)