ตาสับปะรด

การบริหารอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพียงท่านเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในหน่วยงาน หรือแม้แตบุคคลภายนอกที่มารับบริการและให้ข้อเสนอแนะในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่

   การบริหารอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพียงท่านเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในหน่วยงาน หรือแม้แตบุคคลภายนอกที่มารับบริการและให้ข้อเสนอแนะในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ในคณะสหเวชศาสตร์ ผู้บริหารของคณะก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นตาสับปะรด ตั้งแต่คณบดีท่านแรก คือ ศ.ทวีสข กรรณล้วน จะทำหน้าที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร เมื่อท่านมีเวลาว่างท่านจะชวนผมดูความเรียบร้อยของอาคารสถานที่เป็นประจำ เดินกันรอบอาคารทั้ง  3 หลัง ส่วนใหญ่จะให้ผู้บริหารคือรองคณบดีที่รับผิดชอบเรื่องอาคารสถานที่ หรือหัวหน้าภาควิชา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ติดตามไปด้วย พบเห็นสิ่งที่ไม่เรียบร้อยท่านจะมอบหมายให้ผมไปดำเนินการ มายุคที่ 2 รศ.มาลินี  ธนารุณ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมนั่งทำงานอยู่ที่คณะเกือบ 2 ทุ่มแล้ว อาจารย์เดินกลับไปที่หอพักแล้วเห็นไฟในห้องน้ำชั้น 6 ยังไม่ปิด อาจารย์ได้โทรมาที่ทำงานแจ้งผม ผมจึงเดินไปดูที่ชั้น 6 พบว่าไฟในห้องน้ำไม่ได้ปิดจริง ๆ แสดงถึงความเอาใจใส่ในความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ของอาจารย์  รองคณบดีฝ่ายบริหารท่านก่อน อ.อรอุมา เป็นผู้บริหารที่เป็นตาสับปะรดชั้นเยี่ยมอีกเช่นกัน ทางคณะได้เคยมอบรางวัลตาสับปะรดให้กับอาจารย์ ตอนนี้อาจารย์ลาศึกษาต่อไปที่ญี่ปุ่น แต่ยังมีความรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ได้ไปไหน เพราะส่ง e-mai มาให้บุคลากรในคณะโดยตลอด

   นอกจากนี้ยามที่คณะ ชื่อ ชวน (ผมเคยเขียนใน Blog ชื่อบันทึก ยามไทยหัวใจ 5 ส. ) http://gotoknow.org/archive/2005/09/15/08/40/05/e3903  ก็ทำหน้าที่เป็นตาสับปะรดในคณะ ได้เป็นอย่างดีมีการรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับความไม่เรียบร้อย เช่น ประตู หน้าต่างที่ไม่ได้ปิดหลังเลิกเวลางานแล้ว และได้ไปปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย สำหรับแม่บ้านตอนนี้ก็ได้แจ้งให้ทำหน้าที่เป็นตาสับปะรด พบเห็นความไม่เรียบร้อยตรงไหนให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพราะแม่บ้านบอกไม่กล้าแจ้ง การบริหารงานทุกอย่างคงต้องร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนากันครับ (สามัคคี คือ  พลัง)

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)