เมื่อพหุภาคีพัฒนาภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพูดคุยงานที่แต่ละภาคีหน่วยงานองค์กรขับเคลื่อนอยู่ หยิบยกขึ้นมากองให้เห็นซึ่งหน้ากันแล้วกัน จากบันทึกที่แล้ว

จากนั้นก็พูดคุยถึงการเชื่อมโยงการพัฒนาหรือบูรณาการ ทั้งประเด็นการขับเคลื่อน หรือเนื้อหาการขับเคลื่อน และวิธีการหรือยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทั้งในหน่วยงานตนเองและกับต่างหน่วยงาน เพราะประเด็นสวัสดิการชุมชนที่ได้เซ็ทหรือกำหนดขึ้นนี้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์   อาจจะมีบางองค์กรบางหน่วยงานเกิดความลังเล ว่าจะมาร่วมกันขับเคลื่อนได้ตรงไหน ด้วยวิธีการอย่างไร สุดท้ายก็จะตัดสินใจว่าจะร่วมด้วยดีไหม เพราะว่านอกขอบข่ายเนื้อหาหรือฟังชั่นของหน่วยงานตนเอง ซึ่งตรงนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แต่ละหน่วยงานจะต้องกลับไปคิดเป็นการบ้าน เชื่อมงานฟังชั่นของตนเองเข้ากับประเด็นสวัสดิการชุมชนให้ได้ คือถ้าไม่ win - win กับทุกหน่วยงานอาจจะมีปัญหากับบางหน่วยงานได้ ที่ประชุมให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มาก

หลังจากนั้นที่ประชุมก็ได้ตกลงร่วมกันในแนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาขบวนสวัสดิการชุมชน  ท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการขับเคลื่อนดังนี้

ขั้นที่ 1 ประชุมหารือในกลุ่มภาคีสนับสนุนทั้งในส่วนจังหวัดและส่วนกลาง
ขั้นที่ 2 ประชุมหารือระหว่างภาคีสนับสนุนกับผู้แทนชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายต่างๆเพื่อกำหนดแผนการ สำรวจข้อมูลสวัสดิการในระดับองค์กรชุมชนทุกเครือข่าย และจัดระดับความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน/พื้นที่ตำบลที่ทำแผนชุมชน
ขั้นที่ 3 จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานสวัสดิการและการพัฒนาภาคประชาชนอย่างบูรณาการ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 คณะ ได้แก่ ทีมวิชาการ ทีมขับเคลื่อนต่อยอดจากแผนแม่บทชุมชนสู่สวัสดิการชุมชนท้องถิ่น และทีมประสานขบวนภาคประชาชนกับภาคีสนับสนุน
ขั้นที่ 4 จัดเวทีใหญ่สร้างความเข้าใจในระดับจังหวัดเพื่อให้ทุกฝ่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมขบวนการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและมีพลัง
ขั้นที่ 5 คัดเลือกพื้นที่ขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นและดำเนินการขับเคลื่อน
ขั้นที่ 6 งานสมโภชน์ขบวนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น 

ผมจะต่อเรื่องนี้ด้วยบันทึกหน้าอีกสักบันทึกครับ ทำเป็นตารางเวลาให้เข้าใจง่ายขึ้น

บันทึกมาเพื่อการแลกเปลี่ยนครับ