การสร้างเครือข่ายเสริมสร้างพลังการทำงาน ผมเริ่มเห็นพลังที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการความรู้ ( KM )  ที่มหาชีวาลัยอีสาน โดยท่านครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์  ปราชญ์ชาวบ้านอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เริ่มจัดการความรู้จากระดับชุมชน จนกระทั่งแผ่ขยายวงกว้างออกไปทั่วประเทศ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ในวงกว้าง นอกจากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานแล้วยังทำให้เกิดความผูกพันในการทำงาน มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีการประสานเชื่อมโยงกันตลอดเวลา อีกทั้งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถเป็นพลังเสริมในการทำงานได้เป็นอย่างดี

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การแบ่งปันเพื่อเสริมการเรียนรู้ จากที่ท่านครูบาสุทธินันท์ ได้มีการจัดการความรู้ในเรื่องของอาชีพในระดับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการคิด เพื่อให้เกิดปัญญาในการสร้างงานในอาชีพ จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ มีความสนใจเข้ามาร่วมในการศึกษาดูงาน แม้กระทั่งการเข้าค่ายเพื่อจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน หากเป็นโรงเรียนก็เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัย  และหนึ่งในนั้นประกอบด้วยบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย  โรงเรียนเม็กดำ จังหวัดมหาสารคาม ที่เป็นพลังเกื้อกูลกันตลอดมา  ในการนี้บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย  จึงได้สร้างอาคารสำหรับเป็นศูนย์ในการเรียนรู้ให้กับมหาชีวาลัยอีสาน จำนวน 1 หลัง และตั้งชื่อว่าอาคารพัฒนบูรณาการศาสตร์  ซึ่งจะทำพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ที่จะถึงนี้</p>  <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center">กิจกรรม BAR ก่อนการทำงาน</div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">การเตรียมพิธีเปิดอาคารจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างขะมักเขม้น เพื่อให้การดำเนินงานพิธีเปิดอาคาร และการส่งมอบอาคารระหว่าง บริษัทในเครือซีเมนต์ กับหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทีมบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย นำโดยคุณเรวัติ และทีมงานกว่า 30 ชีวิต โรงเรียนเม็กดำ นำทีมโดยท่าน ผอ.ศักดิ์พงษ์ และทีมงานกว่า 40 ชีวิต และทีมนักศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์ กว่า 10 ชีวิต ต้องช่วยกันเตรียมงานกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center">การทำแนวรอบอาคาร</div> <div style="text-align: center"> </div></p><div style="text-align: center"></div><p align="center"> ปูอิฐแดงรอบตัวอาคาร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นี่หละครับพลังของการจัดการความรู้ (KM) ทำให้เกิดพลังอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ดังนั้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 นี้ พี่น้องชาว Blog อย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราทีม KM หัวใจเสริมไยเหล็ก ซึ่งนำทีมโดยท่าน ครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์  นะครับ</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขอบคุณมากครับ</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อุทัย   อันพิมพ์</p> 30 มกราคม 2550