มีคำที่ใช้อธิบายความสำคัญของประวัติศาสตร์ต่อการพัฒนาว่า “ไม่มีอดีต ย่อมไม่มีอนาคต” ที่สะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างฐานทรัพยากร และความรู้ในการที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปข้างหน้า

เมื่อวันก่อน เมื่อเพื่อนชาวต่างชาติมาติดตามงานที่ผมทำกับชุมชนนั้น เขามีคำถามมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและพัฒนาระบบสังคมของไทย

ผมต้องใช้เวลายาวนานในการอธิบายที่มาและที่ไปในแต่ละเรื่อง จนกว่าเพื่อนจะเข้าใจว่างานที่ผมทำนั้น สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทยอย่างไรบ้าง และทำไมระบบการทำงานของผมจึงแตกต่างจากการทำงานของคนอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับเครือข่ายในโครงการที่ทำอยู่หลายทวีปทั่วโลก

ในอดีต ผมไม่ค่อยชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เพราะไม่ชอบท่องปี พ.ศ. ที่เป็นเรื่องหลักในการเรียนวิชานี้ แต่ผมกลับชอบการเรียนประวัติศาสตร์ที่ทำความเข้าใจสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์สำคัญก่อนการมาเน้นความจำด้านปี พ.ศ. ซึ่งเป็นความผิดพลาดของวิธีการสอนในโรงเรียน

การเรียนและทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ ทำให้ผมเข้าใจถึงความเป็นมา ความสำคัญในแต่ละเหตุการณ์ที่นำมาเป็นบทเรียน พัฒนาเป็นตัวอย่างในกระบวนการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การสร้างหลักการและทฤษฎีแบบต่างๆในการเรียนของตนเองและสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาผมได้ถือการทบทวนอดีตเป็นวิธีการสำคัญในการสรุปบทเรียน และการเรียนรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ

จนมาถึงทุกวันนี้ ที่ผมสามารถกำหนดชุดความรู้ในการสอนวิชาต่างๆได้นั้น ส่วนใหญ่ก็มาจากประสบการณ์ ในการทำงานด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม และไม่รังเกียจที่จะเรียนรู้ด้านต่างๆ แม้จะมีอัตราเสี่ยงอยู่บ้างก็ตาม

ผมจึงขอสนับสนุนให้ผู้เรียน นักศึกษา และนักพัฒนาการความรู้ทุกท่าน ทำความเข้าใจความเป็นมา หรือ ประวัติศาสตร์ ของเรื่องที่กำลังเรียน กำลังศึกษา ก่อนการทำงานในขั้นต่อไป แล้วท่านจะมีโอกาสพลาดน้อยมากเลยครับ