วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเขียนบล็อก โดยคำแนะนำของผอ.ดิศกุล ที่เชิญชวนให้ฝึกบันทึกบล็อก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปในหน่วยงาน กศน.ฉะเชิงเทรา และสมาชิก Gotoknow  ขอขอบคุณผอ.ดิศกุล ที่พยายามให้พวกเราเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เสมอมา  จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  พัฒนามาเป็นระบบการจัดการความรู้  และขยายจนกลายเป็นการสร้างสรรค์ความรู้  โดยการปรับเปลี่ยนการทำงานของคนในองค์กร  โดยใช้องค์ความรู้      ในการสร้างนวัตกรรม   ซึ่งจะแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน  ไม่ว่าองค์กรจะเริ่มต้นจากจุดใดก็ตาม  สิ่งสำคัญคือความรู้ที่มาจากคน (Knowledge  come from  people) การพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร   การพัฒนาการจัดการความรู้  เป็นการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ของบุคลากร    ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง     เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการทำ  Knowledge  Management  ให้ประสบความสำเร็จ  เชื่อว่ายุทธศาสตร์ของผอ.ดิศกุล    จะสร้างองค์กรแห่งการเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป