ในแต่ละวันทุกท่านคงมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องดำเนินการ   ซึ่งการทำงานของแต่ละท่านย่อมแตกต่างกันไปตามวิถีของใครของมัน  แต่ความสำคัญนั้นมีอยู่ว่า ถ้าท่านทำงานคนเดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น แล้วงานที่ทำประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังก็ถือว่าดีไป  แต่หากว่าท่านต้องทำงานร่วมกับคนหลายคน ในภารกิจเดียวหรือหลายภารกิจ  สิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราท่านทันทีคือ การบริหารเวลา                              

                         ด้วยต่างคนต่างมีภารกิจรับผิดชอบ ประกอบกับการที่คนหลายคนมาทำงานร่วมกัน  เรื่อง เวลา  จึงเป็นเรื่องสำคัญ   การนัดหมายส่งผลให้คนมารวมกันอย่างพร้อมเพรียง   การกำหนดจุดเริ่มและจุดจบ ส่งผลให้กระบวนการได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีจุดหมาย   สิ่งที่กล่าวมานี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายมักเรียกว่า  การบริหารเวลา 
                           

                        ในเรื่องนี้หากว่าทุกคนให้ความสำคัญช่วยกันบริหารเวลา   กิจการงานที่ทำก็น่าจะเชื่อได้ว่ามีโอกาสสำเร็จอย่างมีคุณภาพ   แต่ในมุมกลับกันหากว่าทุกคนไม่สนใจในการบริหารเวลา  โอ้เอ้ชักช้า  ถึงก็ชั่งไม่ถึงก็ชั่ง  เรื่องคุณภาพคงไม่ต้องกล่าวถึง 
                             

                         สังคมไทยดั้งเดิมใช้หลักการบริหารเวลาผ่านวิถีชีวิต  อาทิเช่น  เวลาจังหัน    เวลาเพล   เวลาพระทำวัด    เวลาเด็กๆเลิกเรียน    ฯลฯ  สังคมไทยสมัยใหม่ใช้หลักการบริหารเวลาผ่านนาฬิกา  ผลปรากฏว่านาฬิกาแต่ละยี่ห้อหรือนาฬิกาแต่ละคน  ดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงกัน   การบริหารเวลาสมัยนี้จึงค่อนข้างมีปัญหาในแทบทุกวงการ   
                         

                           ท่านใดมีเคล็ดลับดีๆที่มีประโยชน์ต่อการบริหารเวลา  เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
….ได้ครับ